De dienst "data2.eu" wordt u via internet door het bedrijf data2.eu aangeboden in de vorm van Software-as-a-Service. Aan het gebruik van de service zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door data2.eu te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door data2.eu schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. De service

1.1. Met de data2.eu AVG Tool kunt u stap voor stap uw verwerkingsregister creëren, afdrukken en downloaden met vele voorbeelden uit verschillende bedrijfstakken. U hebt dit nodig om te voldoen aan de AVG.
1.2. Om de data2.eu AVG Tool te gebruiken, dient u zich eerst te registreren. U moet uw echte naam en uw echte e-mailadres gebruiken. Na het voltooien van de registratie, kunt u direct inloggen op uw account. Om de dienst te gebruiken, dient u uw factuurgegevens toe te voegen, een abonnement te kiezen en te betalen.
1.3. U moet de toegang tot uw account beveiligen met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord. In het bijzonder moet u het wachtwoord strikt vertrouwelijk houden. data2.eu mag ervan uitgaan dat alle acties die vanuit uw account worden ondernomen nadat u bent ingelogd met uw gebruikersnaam en wachtwoord geautoriseerd en gecontroleerd worden door u. Dit betekent dat u aansprakelijk bent voor deze acties, tenzij en totdat u data2.eu op de hoogte hebt gebracht dat iemand anders uw wachtwoord kent.
1.4. data2.eu verwerkt uw persoonlijke gegevens. U geeft uw toestemming voor alle vormen van verwerking binnen de reikwijdte van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van data2.eu voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksvoorwaarden

2.1. Het is niet toegestaan ​​om data2.eu te gebruiken voor enig doel dat de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt. Dit omvat (onder andere) de opslag of verzending van gegevens met behulp van de service die lasterlijk, smadelijk of racistisch is.
2.2. Mocht data2.eu ontdekken dat u een van bovenstaande overtreedt, of een klacht ontvangen die hierop betrekking heeft, dan kan data2.eu tussenbeide komen om de overtreding te beëindigen.
2.3. Als naar mening van data2.eu de voortzetting van de werking van de computersystemen of het datanetwerk van data2.eu of van derden feitelijk of dreigt te worden beschadigd of in gevaar wordt gebracht, bijvoorbeeld door overmatige verzending van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of virusactiviteit, kan data2.eu alle stappen ondernemen die het redelijkerwijs nodig acht om dergelijke schade of gevaar te voorkomen of af te wenden.
2.4. data2.eu is te allen tijde gerechtigd om een ​​strafrechtelijke klacht in te dienen voor alle overtredingen die gepleegd zijn door of gebruik maken van de service.
2.5. data2.eu kan alle schade die het lijdt als gevolg van uw overtreding van deze gebruiksvoorwaarden van u terugvorderen. U gaat akkoord en vrijwaart data2.eu van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. data2.eu doet haar uiterste best om de dienst te allen tijde beschikbaar te hebben, maar biedt geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid.
3.2. data2.eu onderhoudt de website en service https://data2.eu. Onderhoud kan op elk moment plaatsvinden, zelfs als dit de beschikbaarheid van de service negatief kan beïnvloeden. Onderhoud wordt zoveel mogelijk van tevoren aangekondigd.
3.3. data2.eu kan van tijd tot tijd de Software-as-a-Service aanpassen. Uw feedback en suggesties zijn welkom, maar uiteindelijk beslist data2.eu welke aanpassingen worden doorgevoerd (of niet).

Artikel 4. Intellectuele eigendommen

4.1. De service data2.eu, de bijbehorende software en alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectuele eigendom van data2.eu, met uitzondering van de afbeeldingen die we gebruiken onder de Creative Commons-licentie. Geen van deze items mag worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van data2.eu, behalve voor zover toegestaan ​​door dwingend recht.
4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt met behulp van de service, is en blijft uw eigendom. data2.eu ontvangt een beperkte licentie om deze informatie voor de service te gebruiken, ook voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt deze licentie annuleren door de betreffende informatie te verwijderen en / of de overeenkomst te beëindigen.
4.3. Als u informatie naar data2.eu verzendt, bijvoorbeeld een foutenrapport of een suggestie voor verbetering, verleent u data2.eu een permanente en onbeperkte licentie om deze informatie voor de service te gebruiken. Dit is niet van toepassing op informatie die u uitdrukkelijk als vertrouwelijk bestempelt.
4.4. data2.eu zal zich onthouden van toegang tot gegevens die u opslaat of overdraagt ​​met behulp van data2.eu, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening, of data2.eu wordt daartoe gedwongen door de wet of een bevel van de bevoegde autoriteit. In deze gevallen zal data2.eu haar uiterste best doen om de toegang tot de informatie zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 5. Compensatie voor de dienst

5.1. Het gebruik van de data2.eu GDPR Tool is onderworpen aan een vergoeding. De vergoeding is afhankelijk van de abonnementstijd die u kiest bij het kopen van een abonnement. De vergoeding moet vooraf worden betaald.
5.2. Betaling is online mogelijk, wij gebruiken daarvoor Mollie, een betalingsverwerker. Wanneer u een abonnement op onze site bestelt, betaalt u voor de service via onze betalingsverwerker. We ontvangen geen informatie over uw bankrekening, creditcard, PayPal-rekening of de specifieke details van welke betaalmethode u ook kiest. De betalingsverwerker geeft alleen aan ons door welke betaalmethode is gekozen en of uw betaling succesvol is geweest of niet.
5.3. Omdat de service direct op uw uitdrukkelijke aanvraag wordt gestart, kan een betaling niet worden terugbetaald volgens de wet op verkopen op afstand.

Artikel 6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1. Behalve in geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van data2.eu beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment waarop de oorzaak van de schade is opgetreden.
6.2. data2.eu is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Schade kan alleen worden geclaimd als deze maximaal twee maanden na ontdekking schriftelijk aan data2.eu wordt gemeld.
6.4. In geval van overmacht is data2.eu nimmer gehouden tot vergoeding van door u geleden schade. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verstoringen of onbeschikbaarheid van het internet, telecommunicatie-infrastructuur, stroomonderbrekingen, rellen, files, stakingen, bedrijfsstoringen, onderbrekingen in de toevoer, branden en overstromingen.

Artikel 7. Duur en beëindiging

7.1. Deze overeenkomst treedt in werking zodra u de service voor het eerst gebruikt en blijft dan van kracht totdat deze wordt beëindigd.
7.2. Als u deze overeenkomst als consument hebt gesloten, kunt u de overeenkomst op elk moment beëindigen met een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf het moment van de kennisgeving. Niet-consumenten kunnen de overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. data2.eu heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen als u de dienst in de afgelopen 18 maanden helemaal niet hebt gebruikt. In dat geval zal data2.eu eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat is verbonden met uw account.
7.4. U kunt de gegevens die u hebt opgeslagen of verwerkt met behulp van de service op elk gewenst moment exporteren via de service-interface als PDF.

Artikel 8. Wijziging van voorwaarden

8.1. data2.eu kan deze algemene voorwaarden en prijzen te allen tijde wijzigen.
8.2. data2.eu zal wijzigingen via de dienst aankondigen ten minste dertig dagen voordat ze van kracht worden.
8.3. Als u een wijziging niet wilt accepteren, kunt u de overeenkomst beëindigen tot de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Gebruik van data2.eu na de datum van inwerkingtreding houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde of toegevoegde voorwaarden.

Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met data2.eu worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin data2.eu gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling "Schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. 
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door data2.eu wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door data2.eu wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. data2.eu is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die data2.eu of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

End of Service

Thank you for your interest in this GDPR tool.

We've decided to quit with this service at end of September 2023.
Former customers can download their PDFs until the end of September 2023.